účetníposilovna.cz

Zásady ochrany osobních údajů

Poskytovatel služeb a prodávající nehmotných produktů zastává funkci správce osobních údajů, které mu budou na základě smlouvy uzavřené s klientem (ústně či písemně) nebo na základě souhlasu klienta poskytnuty. Správce osobních údajů se zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

I. Správce osobních údajů

Cifroid s.r.o.
Korunní 108, Praha 10
IČO: 08803129, DIČ CZ08803129
zastoupená Ing. Janou Novotnou (jednatelka)
e-mail: info@cifroid.cz
web: www.cifroid.cz

II. Účel a doba zpracování osobních údajů

A. Účel zpracování

Poskytování služeb nebo produktů podle objednávky nebo smlouvy uzavřené s klientem. Konkrétně se jedná o následující plnění:

  • poskytování účetních služeb
  • poradenství a konzultace
  • koupě online produktu

Dále nabídka a informování o službách nebo produktech poskytovatele služeb a prodávajícího nehmotných produktů.

Další potenciální příjemci svěřených osobních údajů:

  • orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)
  • poskytovatelé údržby informačního systému
  • poskytovatelé zajišťující plnění zákonných a smluvních povinností (účetní, advokát, apod.)
  • provozovatelé komunikačních systémů
  • provozovatelé poskytující poštovní služby
  • další příjemci dle potřeb a pokynů klienta

B. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše uvedených smluv a po jejich skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

C. Využívání osobních údajů k marketingu

Klient, který vyplní objednávkový formulář nebo uzavře smlouvu o koupi nehmotného produktu, smlouvu o poskytování služeb nebo smlouvu o poradenství, uděluje svůj souhlas prostřednictvím webové stránky poskytovatele služeb a prodávajícího nehmotných produktů k zasílání newsletteru a k využití osobních údajů k marketingu. Klient může tento svůj souhlas kdykoliv odvolat.

Klient, který se účastní živých nebo on-line akcí poskytovatele služeb a prodávajícího nehmotných produktů, poskytne mu reference nebo komentář, uděluje poskytovateli služeb a prodávajícímu nehmotných produktů licenci pro nakládání s fotodokumentací, referencemi a komentáři ve prospěch jeho podnikatelské činnosti.

III. Cookies

Při procházení webových stránek dochází k zaznamenávání IP adresy klienta, jak dlouho se na stránce zdrží a ze které stránky přichází. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek je vnímáno jako oprávněný zájem poskytovatele služeb a prodávajícího nehmotných produktů, neboť v důsledku toho může nabídnout lepší služby. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány jen na základě souhlasu klienta.

Webové stránky poskytovatele služeb a prodávajícího nehmotných produktů lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies může klient na svém počítači zakázat.

IV. Práva klienta a povinnosti správce

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány.

V případě změny osobních údajů oznámí klient bez zbytečného odkladu tyto změny správci. Správce na základě oznámení klienta osobní údaje bez zbytečného odkladu aktualizuje. Klient má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné či chybné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny podmínky a klient o to požádá.

Klient má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

Právo odvolat souhlas dává klientovi možnost kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracování osobních dat. Toto právo se však neuplatní v případech, kdy osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.