účetníposilovna.cz

Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1, § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy uzavírané mezi provozovatelem a zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu www.cifroid.cz (dále jen „internetový obchod“).

2. Provozovatelem internetového obchodu je právnická osoba:
Cifroid s.r.o.
Korunní 108, Praha 10
IČO: 08803129, DIČ CZ08803129
zastoupená Ing. Janou Novotnou (jednatelka)

Kontaktní údaje:
e-mail: info@cifroid.cz
web: www.cifroid.cz
Provozovatel je dále označen také jako prodávající.

3. Zákazníkem se rozumí každý návštěvník internetových stránek provozovatele, který prostřednictvím internetového obchodu odeslal řádnou objednávku. Zákazník se dále označuje též jako kupující.

4. Odesláním řádné objednávky vzniká mezi prodávajícím a kupujícím smluvní vztah. Po dobu trvání smluvního vztahu bude smlouva uložena u prodávajícího, který k ní kupujícímu umožní přístup na základě jeho písemné žádosti. Jsou-li k uzavírání smlouvy užity elektronické prostředky komunikace, uzavřená smlouva je archivována v elektronické podobě u prodávajícího.

5. Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

6. Poskytovatelka je plátcem DPH.

7. Veškeré platby jsou přijímány v českých korunách (CZK) nebo eurech (EUR).

8. Náklady vzniklé kupujícímu v souvislosti s použitím elektronických prostředků komunikace na dálku při uzavíráním smluv dle VOP (zejména náklady na internetové připojení) nese zákazník.

9. Uhrazením kupní ceny se rozumí připsání předmětné finanční částky na účet prodávajícího.

II. Poskytnutí služby, poradenství nebo prodej nehmotného produktu (např. webináře)

a) Uzavření smlouvy

1. Prodávající zpřístupňuje informace o službě nebo produktu, které jsou určené k prodeji prostřednictvím internetového obchodu a/nebo prostřednictvím jiných on-line prodejních nástrojů.

2. Internetový obchod prodávajícího umožňuje kupujícímu seznámit se s aktuální nabídkou služeb a produktů včetně cen za tyto služby a produkty. Poskytnuté ceny při objednávce jsou ceny konečné. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodu prodávajícího. Tímto ustanovením není dotčena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3. Veškerá prezentace služeb a produktů umístěná na stránkách internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu. Prodávající vylučuje použití ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

4. Kupující objednává službu nebo produkt elektronickou cestou přímo z internetu prostřednictvím formuláře vytvořeného právě k tomuto účelu (dále jen „formulář“). Formulář obsahuje zejména informace o: (i) objednávané službě nebo produktu, (ii) způsobu úhrady kupní ceny, a (iii) osobní
údaje nezbytné pro řádné uzavření smlouvy a dodání objednané služby nebo produktu (dále jen „objednávka“).

5. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.

6. Formulář odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Za správnost údajů uvedených v objednávce odpovídá kupující a prodávající považuje tyto údaje za správné. Takto doručená objednávka je platným a závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti, vyžadované formulářem. Prodávající potvrdí kupujícímu skutečnost, že objednávku obdržel. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající potvrdí objednávku a takové potvrzení objednávky je doručeno kupujícímu.

7. Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku nebo její část nebo odstoupit od potvrzené objednávky v případě, že prodávající již službu nebo produkt nedodává a/nebo se zásadně změnila cena. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena na jeho účet, a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od nepotvrzení či odstoupení od objednávky ze strany prodávajícího.

8. Prodávající si dále vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti řádně a včas nezaplatil závazně objednanou službu nebo produkt.

b) Dodání a úhrada kupní ceny

1. Je-li uzavřena kupní smlouva způsobem dle čl. II. odst. a) těchto obchodních podmínek, prodávající doručí produkt kupujícím prostřednictvím zadané elektronické adresy, a to ve lhůtě stanovené v internetovém obchodě nebo ve lhůtě, která je mezi smluvními stranami individuálně dohodnuta nebo zahájí poskytování služby dle sjednaných podmínek. V případě, že by zakoupený produkt nebyl dodán ve stanovené lhůtě, je kupující povinen informovat prodávajícího a ten zjedná nápravu do 10 pracovních dnů od obdržení informace od kupujícího.

2. Cenu může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: (i) on-line platba kartou, (ii) bezhotovostním převodem na účet

3. Případné slevy poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu do 14 dnů po uhrazení kupní ceny a zašle tento daňový doklad v elektronické podobě kupujícímu na zadanou elektronickou adresu.

c) Specifika poskytnutí služby ve formě poradenství

1. Poradenství je poskytováno Ing. Janou Novotnou (dále jen „poskytovatelka“) prostřednictvím vzdáleného přístupu (Zoom, Messenger, Skype apod.) tzv. on-line schůzky, telefonicky nebo osobně. Konzultace probíhají v předem domluveném čase a na předem domluveném místě / on line kanále.
Poskytovatelka je oprávněna poskytovat poradenství prostřednictvím třetí osoby, kterou osobně vyškolí v metodách, které při poradenství používá. O této skutečnosti je poskytovatelka povinna klienta informovat předem.

2. Poradenství začíná běžet v přesně domluvenou hodinu. V případě, že kupující nebude v domluvenou hodinu na konzultaci připraven, zmeškaný čas se započítává do doby konzultace. V případě, že v domluvenou hodinu nebude připravena poskytovatelka, nahradí promeškaný čas kupujícímu v náhradním termínu. Pokud konzultace neproběhne z důvodů na straně kupujícího, aniž by klient svou neúčast na konzultaci omluvil nejméně 24 hodin předem, má se za to, že konzultace
proběhla. Prodávající nenese odpovědnost za kupujícím zmeškanou neomluvenou konzultaci a není povinen tuto konzultaci nahrazovat nebo jinak kompenzovat. Poskytovatelka je oprávněna poskytovat poradenství prostřednictvím třetí osoby, kterou osobně vyškolí v metodách, které při poradenství používá. O této skutečnosti je poskytovatelka povinna klienta informovat předem.

3. Pro úhradu kupní ceny poradenství se analogicky použije ustanovení článku II. odst. b) VOP

4. Poskytovatelka poradenství se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se týkají soukromí či obchodního tajemství kupujícího, a jejichž prozrazení by mohlo vést k poškození kupujícího nebo jeho firmy. Obsah konzultace je důvěrný.

5. Provozovatel ani poskytovatelka, nenese odpovědnost za výsledky v duševním či podnikatelském rozvoji zákazníka, neboť ty jsou závislé na celkové práci v oblasti duševního rozvoje. Poskytnuté poradenství nenahrazuje zdravotní péči.

III. Práva z vadného plnění, reklamace

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že produkt při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující produkt převzal: a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, b) se produkt hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se produkt tohoto druhu obvykle používá, c) produkt odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, d) produkt vyhovuje požadavkům právních přepisů. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

3. Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci vadného produktu, která se vyskytne u produktu v době do 6 měsíců od převzetí.

4. Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující zejména práva dle § 2106 občanského zákoníku, a to: a) na odstranění vady dodáním nového produktu bez vady nebo dodáním chybějícího produktu, b) na odstranění vady opravou produktu, c) na přiměřenou slevu z kupní ceny,
nebo d) odstoupit od kupní smlouvy. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, vyjma případů upravených v § 2106 odst. 2 občanského zákoníku. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující zejména práva dle § 2107 občanského zákoníku, a to na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li prodávající vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu
prodávajícího.

5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího („reklamace“), a to prostřednictvím emailu prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamaci. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; prodávající je dále povinen vydat potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak. Do této lhůty se nezapočítává doba k odbornému posouzení vady.

IV. Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Kupující nabývá vlastnictví ke produktu zaplacením celé kupní ceny zboží.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu termínu v online programu v situacích, které to neodkladně vyžadují. Všechny případné změny budou kupujícímu oznámeny emailem, telefonicky nebo jiným alternativně domluveným způsobem a bude poskytnut náhradní termín.

4. Kupující má právo na informace před uzavřením smlouvy. Tyto informace jsou zveřejněny prostřednictvím internetového obchodu a v těchto VOP.

5. Kupující bere na vědomí, že nemůže odstoupit od kupní smlouvy, kde předmětem smlouvy bylo dodání on-line produktu, neboť se jedná o tzv. smlouvu o dodání digitálního obsahu ve smyslu § 1837 písm. l) občanského zákoníku, který nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem.

V. Duševní vlastnictví a know-how provozovatele

1. Produkt v online programu, zpřístupněný obsah, poskytnuté materiály, získané informace jsou výsledkem duševní činnosti provozovatele, jsou jeho majetkem, který je chráněn zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, v platném znění a dalšími zákony na ochranu duševního vlastnictví a slouží výlučně k osobnímu užitku kupujícího nebo jeho firmy a nesmí být dále kupujícím šířen nebo dále obchodován.

2. Veškeré texty a fotografie jsou majetkem provozovatele a bez jeho souhlasu nemohou být žádným způsobem použity.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu obsahu VOP. Aktualizované znění VOP bude vždy uveřejněno na webových stránkách provozovatele. Takováto změna vstupuje v platnost zveřejněním aktualizovaného znění VOP na webových stránkách provozovatele.

2. V případě, že kupující nebude s příslušnou změnou VOP souhlasit, je oprávněn vypovědět smlouvu nejpozději do 15 dnů od nabytí účinnosti příslušné změny VOP. Již poskytnutá plnění se nevrací. V případě, že zákazník nevyužije svého práva na výpověď smlouvy, platí, že se změnou VOP souhlasí. Provozovatel si však vyhrazuje právo přijmout takovou změnu VOP, s níž nebude spojeno právo zákazníka na výpověď smlouvy za předpokladu, že takovouto změnou bude kupující vázán pouze v případě, kdy s ní bude souhlasit.

3. Zvláštní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím odchylující se od těchto VOP mají přednost.

4. Na smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím, jehož součástí jsou tyto VOP, se neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani § 1796 (lichva) občanského zákoníku, pokud jde o podnikatele. Kupující i prodávající na sebe berou riziko nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

5. Prodávající ani kupující si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení uvedených v objednávce či jejím potvrzení, popř. v písemné smlouvě byla jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění jejich smluvního vztahu, ledaže je písemně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

6. Veškeré informace o ochraně osobních údajů, zejména o účelech a způsobech zpracování, jakož i o vašich právech v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, naleznete na adrese www.cifroid.cz

7. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení VOP.

Tyto obchodní podmínky platí od 1.10.2021